PRIVATUMO
POLITIKA

Duomenų valdytojas: UAB „Esemda“
Įmonės kodas: 125816838
PVM mokėtojo kodas: LT258168314
Adresas: Mokyklos g. 36, LT- 14182 Bukiškis, Vilniaus r. Lietuva
Telefonas: +370 5 207 2662
El. paštas: info1@esemda.com

Duomenų valdytojas UAB „Esemda“ - toliau vadinamas Bendrove arba mes.

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, lankosi Bendrovės internetinėje svetainėje http://www.esemda.com (toliau - Svetainė) arba Bendrovės būstinėje (įskaitant Bendrovės gamybines patalpas) bei kurie kandidatuoja į Bendrovės darbo pozicijas ar kitais būdais kreipiasi į Bendrovę.

Privatumo politikoje naudojami terminai

Asmens duomenys: bet kokia informacija apie fizinį asmenį, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti tapatybę (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima identifikuoti pagal fiziologinius, psichologinius, socialinius ar kultūrinius faktorius, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefonas ir kt. ir kurie naudojami atskirai arba kartu su kita papildoma informacija.

Duomenų subjektas: asmuo, kuris naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tiesiogiai ar netiesiogiai kreipiasi į Bendrovę, lankosi jos patalpose ar Svetainėje.

Svetainė: Bendrovės interneto puslapis http://www.esemda.com

Bendrosios nuostatos

Mes vertiname Jūsų privatumą, tad šia Privatumo politika siekiame išsamiai supažindinti, kokią asmeninę informaciją Bendrovė turi teisę rinkti ir kaip gali ja disponuoti.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir panaudojami tiems tikslams, kuriems buvo renkami. Siekiame skaidraus ir teisėto duomenų tvarkymo.

Mes užtikriname, kad renkami asmens duomenys yra adekvatūs ir tik tokie, kurie reikalingi siekiant įgyvendinti tikslus. Užtikriname, kad imsimės visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad duomenys, kurie yra netikslūs ar neteisingi, būtų kuo greičiau pašalinami arba ištaisomi į teisingus.

Ši Privatumo politika nėra laikoma mūsų susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Ja mes informuojame, kaip bus renkama, tvarkoma ir disponuojama Jūsų duomenimis. Ši Privatumo politika taikoma naudojantis tik šios Bendrovės Svetaine ir ji nėra taikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse.

Duomenų subjektas, pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia kreipdamasis į Bendrovę, naudodamasis jos paslaugomis, siųsdamas CV, pildydamas paraiškas ar naršydamas Bendrovės Svetainėje http://www.esemda.com), patvirtina, kad susipažino su šia Bendrovės Privatumo politika ir neprieštarauja jos nuostatoms bei sutinka jų laikytis.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitais Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Kokią informaciją mes renkame?

Bendrovė turi teisę rinkti, saugoti ir naudoti šią informaciją:
informaciją, kuri gaunama tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs kreipiatės į Bendrovę telefonu, elektroniniu paštu, užpildote paraišką dėl darbo pozicijos https://www.esemda.com/lt/karjera ar atsiunčiate savo CV, bendraujate su mumis socialiniuose tinkluose, kai užsisakote paslaugas, naršote Bendrovės Svetainėje http://www.esemda.com ar apsilankote Bendrovės būstinėje ar kitais aktyviais veiksmais kreipiatės į Bendrovę (tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas ar kita informaciją, kurią Jūs pateikiate).
informaciją apie Jūsų kompiuterį, statistiką apie Jūsų apsilankymus Svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę lokaciją, lankymosi trukmę, puslapio paieškas ir kt.).
bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo noru siunčiate mums.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes tvarkome Jūsų duomenis šiais tikslais: paslaugų užsakymo vykdymui, klientų aptarnavimui, prekių gamybai bei pardavimui, Svetainės lankomumo statistikos analizei bei tobulinimui, tiesioginei rinkodarai, Bendrovės žinomumo skatinimui, darbuotojų paieškai, piniginių operacijų (buhalterinės apskaitos) vykdymui, užklausų administravimui, santykių su klientais palaikymui. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą.

Informacija apie naudojamus slapukus

Slapukai (angl. cookies) - maži dažniausiai naudojami failai ar informacijos elementai, kuriuos Bendrovė arba trečioji šalis perduoda į Jūsų kompiuterį po to, kai savo naršyklėje sutinkate juos priimti. Slapukų dėka Bendrovė gali stebėti Svetainės lankytojų veiksmus internete ir rinkti apie juos duomenis. Tokiu būdu Bendrovė gali pritaikyti turinį Jūsų poreikiams bei užtikrinti sklandų Svetainės veikimą, taip pat - stebėti Svetainės lankymo statistinę informaciją.

http://www.esemda.com naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Slapuko galiojimo laikas
october_session

Naudojamas kaip turinio valdymo sistemos sesijos identifikatorius

Iki interneto Svetainės lango uždarymo pabaigos
_ga

Naudojamas statistinei informacijai apie interneto Svetainės lankomumą rinkti

Įeinant į interneto Svetainę

_gat Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doubleckick.net
1 minutė
_gid Naudojamas statistinei informacijai rinkti
24 valandos


Slapukų įrašymas užtikrina patogesnį naršymą Svetainėje, leidžia mums daugiau sužinoti apie Svetainės naudotojų elgesį, teikti konkrečiai Jums pritaikytas paslaugas, pasiūlymus, analizuoti bei tobulinti Svetainę.


Svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo asmens tapatybės. Apsilankymas Svetainėje yra anonimiškas, atpažįstant tokius duomenis, kaip asmeninis kompiuteris, mobilusis telefonas (ar kitoks išmanusis įrenginys), IP adresas. Ši surinkta informacija nėra perduodama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktais numatytus atvejus.

Slapukai gali būti patalpinti tik tuo atveju, jei tą leidžia Jūsų naudojamo įrenginio nustatymai. Naršydami http://www.esemda.com, Jūs sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų įrenginį. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Platesnę informaciją apie slapukų naudojimo principus bei jų ištrynimą, galite rasti savo naršyklės pagalbos puslapiuose.

Atkreipiame dėmesį, kad slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo Svetainėje laiką, blokuoti prieigą prie Svetainės ar kitaip apriboti jos funkcionalumą.

Jei Jūsų sutikimą su slapukų įrašymu jau gavome, pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu - Jūsų sutikimo dar kartą neprašysime.

Duomenų saugojimas

UAB „Esemda“ užtikrina, kad surinkti Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei jie reikalingi įgyvendinti Bendrovės tikslus, kurių pagrindu tie duomenys buvo renkami ir ne ilgiau nei to reikalauja Duomenų subjektas (ar teisės aktai).

Mes įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra mūsų partneriai ar asmenys ir/ar įmonės, kurios dalyvauja užsakymo įvykdyme bei Bendrovės tikslų įgyvendinime. Pastaruoju atveju, bus perduodami tik tie duomenys, kurie yra būtini konkrečiam tikslui, paslaugai ar užsakymui įgyvendinti.

Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi nuo praradimo, neteisėto disponavimo jais ar kitokio Jūsų duomenų atskleidimo, kuris nenumatytas šioje Privatumo politikoje.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę žinoti ir/ar būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą neatlygintinai (išskyrus atvejus, kai šią informaciją nesutinkate gauti Bendrovės nustatyta forma). Jūs turite teisę gauti informaciją apie savo duomenų saugojimo laikotarpį, kokiu tikslu tie duomenys yra tvarkomi, iš kur juos gavome bei kam jie yra teikiami.

Jūs turite teisę bet kada atnaujinti savo asmeninę informaciją, kreipdamiesi į Bendrovę telefonu, el. paštu ar kitokiu būdu.

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaikinti (išskyrus atvejus, kai to negalima padaryti dėl asmens ir Bendrovės tarpusavio įsipareigojimų, dėl sklandaus užsakymų ar kitokių paslaugų įgyvendinimo).

Jūsų prašymu informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikiama žodžiu ir/ar raštu. Jei savo prašyme nenurodėte formos, kuria norėtumėte gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, Bendrovė ją Jums pateiks tokia pat forma, kokia Jūs pateikėte savo prašymą.

Bendrovė pasilieka sau teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymus, jei jie yra akivaizdžiai nepagrįsti, neadekvatūs ar neproporcingi.

Baigiamosios nuostatos

Šiai Privatumo politikai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Kreipdamiesi į Bendrovę (pateikdami užklausą, parašydami el. laišką, skambindami ar kitokiu būdu), Jūs sutinkate, kad Bendrovė kreiptųsi atgal į Jus dėl Jūsų užklausos.

Bendrovė neatsako už žalą, duomenų praradimą ar sugadinimą, kuriuos Jūs patyrėte, dėl savo ar trečiųjų asmenų sąmoningo kenkimo, netinkamo Svetainės http://www.esemda.com naudojimo ar kitokio netinkamo elegesio.

Bendrovė gali bet kada keisti ar atnaujinti Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje http://www.esemda.com dienos.
Kai po Privatumo politikos atnaujinimo ar pakeitimo Duomenų subjektas lankosi Svetainėje ar naudojasi kitomis Bendrovės paslaugomis, jis sutinka dėl šių pakeitimų ar papildymų.

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2019-08-20 d.

Visais duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu info1@esemda.com.

Parašykite
mums